پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اطلاعیه

  آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

عنوان مرکز تحقیقات  و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

 

 Infectious and Tropical Diseases Research Center, Health Research Institute, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

  مرکز تحقیقات بیمارهای عفونی و گرمسیری خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی 
جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران.
 

لوگوی مرکز تحقیقات بیمارهای عفونی و گرمسیری

خدمات الکترونیک

إحصاء کلیا
إحصاء جمیع المشاهده 19027
أکثر الیوم مشاهدةً 1440/08/25
إحصاءات أکثر المشاهد الیومیة 292
زیارة الیوم 0
زیارة أمس 4

گروه دورانV5.5.2.0