منوی اصلی

  اطلاعیه

    آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

  عنوان مرکز تحقیقات  و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

   

   Infectious and Tropical Diseases Research Center, Health Research Institute, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

    مرکز تحقیقات بیمارهای عفونی و گرمسیری خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی 
  جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران.
   

  لوگوی مرکز تحقیقات بیمارهای عفونی و گرمسیری

  خدمات الکترونیک

  V5.1.0.0